KE Burgmann

Od lat pomagamy firmom lokować i pomnażać zasoby

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Patrz na obowiązujące prawo

W procesie budowlanym podział ról i obowiązków określają przepisy, prawo; kodeks cywilny i prawo budowlane. Nie wszystko jest jednak dookreślone.
Kodeks cywilny wskazuje, że zgodnie z przepisami o umowie o roboty budowlane, to inwestor w szczególności jest zobowiązany do przekazania terenu budowy, dostarczenie projektu, odebranie obiektu i zapłatę wynagrodzenia.
Gdy brak projektu, w przypadku inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zamawiający, inwestor jest zobowiązany do dostarczenia programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca wtedy wykonuje projekt.

Ustawa developerska a działalność firm deveopolerskich w Polsce

Czynności przygotowawcze w przepisach, w kodeksie cywilnym to katalog otwarty. Sformułowanie użyte w przepisach „w szczególności” to determinuje.
Zwyczajowo czynności przygotowawcze są po stronie inwestora;
– pozyskanie dokumentacji projektowej,
– pozyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń, to inwestor tak mówi prawo budowlane jest stroną w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zakres obowiązków

Zgodnie z prawem budowlanym (art. 18) w zakres obowiązków inwestora wchodzi zorganizowanie procesu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Nie wskazano jednak, czy inwestor musi wykonać obowiązki osobiście, czy może zlecić je osobom trzecim. W zakres obowiązków inwestora wchodzą:
– opracowanie projektu budowlanego, jeśli to konieczne innych projektów;
– objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach;
– opracowanie planu zabezpieczenia i ochrony zdrowia;
– wykonania i odbioru robót budowlanych;
– w niektórych przypadkach ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego o odpowiednich kwalifikacjach
– przekazanie placu budowy wykonawcy. Jest to teren budowy jak również front robót. W przypadku frontu robót inwestor zobowiązany jest udostępnić punkty poboru wody, energii elektrycznej, a także udostępnienia pomieszczeń na cele socjalne wykonawcy.

Ważne szczegóły umowy

Czego nie opisały przepisy, czego nie dookreśliło prawo szczególnie pieczołowicie powinno być opisane, dookreślone w umowie o roboty budowlane. Dobra umowa o roboty budowlane, szczegółowy podział ról, to sprawny proces inwestycyjny, to brak opóźnień i brak konieczności rozstrzygania sporów w sądach.

1 komentarz

Comments are closed.